• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om fritak fra kommunale gebyrer

Bestemmelser angående fritak

Bestemmelser angående fritak

Kommunalt vann og avløp
Bestemmelsen finnes i gjeldende forskrift og bestemmelser for vann og avløpsgebyrer, vedtatt av Ringebu kommunestyre i møte 20.12.2007. § 11 sjuende, åttende og niende ledd lyder som følger:

"Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak, opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert, er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning, forutsatt at eiendommen ikke har økt antall boenheter i forhold til godkjent antall på fritakstidspunktet. Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

Er frakobling ikke godkjent av kommunen, skal abonnenten betale gebyr inntil frakoblingen er godkjent.

Boligeiendom (enebolig) med ekstra boenhet (kjellerleilighet, generasjonsbolig, hybel) kan søke om fritak for abonnementsgebyr for en boenhet som ikke er bebodd. Fritak gis ikke med tilbakevirkende kraft."


Slamtømming
Bestemmelsen finnes i gjeldende forskrift om mindre avløpsanlegg, vedtatt av Ringebu kommunestyre i møte 29.03.2016. § 19 femte ledd lyder som følger:

"Kommunen kan etter søknad gi fritak i årsavgift for helårsbolig som står ubebodd sammenhengende i minst 1 år. Helårsbolig som benyttes 1-90 døgn/år kan etter søknad betale avgift som for fritidsbolig."


Feiing/Tilsyn
Fritak for feie- og tilsynsgebyr innvilges for eiendommer der pipe ikke er i bruk, alle ildsteder er frakoblet pipa, og røykløpet er forskriftsmessig tettet.


Renovasjon
Bestemmelsen finnes i gjeldene forskrift om renovasjon, Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu, vedtatt av Ringebu kommunestyre i møte 18. februar 2013, samt gjeldende veileder/saksbehandlingsregler.

Kriterier for innvilgelse av fritak/reduksjon:

Bolig:
- Bygning står tom sammenhengende i minst ett år.
- Bygning er ubeboelig
- Bygning er mindre enn 25 kvm
- Bygning benyttes 1 – 90 døgn pr. år (som fritidsbolig)

Fritidsbolig:
- Bygning er ubeboelig
- Bygning er mindre enn 25 kvm
- Bygning ligger mer enn 1,5 kilometer fra sommerbilvei.


Generelt
Eier er ansvarlig for at Ringebu kommune til enhver tid har riktige opplysninger om eiendom/abonnement. Hvis bruken av eiendommen endres, skal eier eller representant for eier varsle dette skriftlig til Ringebu kommune umiddelbart. Dersom abonnent ikke oppfyller opplysningsplikten eller gir feil opplysninger, kan Ringebu kommune foreta en avregning tre år bakover i tid ved for lite betalt gebyr.

Dersom fritak innvilges på grunnlag av ukorrekte eller manglende opplysninger fra abonnent, vil Ringebu kommune etterfakturere fra fritaksdato. Etterfakturert beløp blir fakturert eier på faktureringstidspunktet.

Alle godkjente endringer i avgiftene vil vil kunne være gjeldende for inntil tre år og fra 1. terminfaktura etter vedtaket.


Klagerett
Vedtaket er et enkeltvedtak og kan påklages i hht. Forvaltningsloven §28. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket kom fram. Eventuell klage sendes: Ringebu kommune, Hanstadgata 4, 2630 Ringebu. Eventuelt kan klage også sendes til: post@ringebu.kommune.no 
Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader